MVZ SZB, 09.11.2019

Mimoriadne Valné zhromaždenie SZB 2019

Dátum: 9.11.2019 o 9:00 hod.
Miesto: NBC Osrblie

Prezídium SZB dňa 21.9.2019 schválilo termín mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB na 9.11.2019 a miesto NBC Osrblie.

  Dokumenty na zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia 9.11.2019:
Pozvánka na MVZ SZB
Organizačné pokyny na MVZ SZB
PROGRAM MVZ SZB 2019
Rokovaci poriadok MVZ SZB 2019
Volebný poriadok MVZ SZB 2019

Prehľad počtov delegátov za jednotlivé KB SZB, ktorí boli vypočítaní podľa kľúča uvedeného v Stanovách SZB, Hlava X, článok 10.1.2, pričom ako základ pre výpočet delegátov slúži priemer z počtu členov klubu za roky 2016, 2017, 2018 a stavu k 29.3.2019.

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 30.9.2019 bola doručená písomná žiadosť o odstúpenie z funkcie Viceprezident pre ekonomiku a marketing p. Rastislava Málika.

Mimoriadne Valné zhromaždenie volí dňa 9.11.20192 (slovom dvoch) viceprezidentov SZB (členov prezídia SZB) a predsedu Disciplinárnej komisie v nasledovnom poradí jednotlivo:
a) Viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu
b) Viceprezident pre ekonomiku a marketing
c) Predsedu Disciplinárnej komisie

Každý kandidát je povinný doručiť písomný súhlas so svojou kandidatúrou a výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace na adresu:
Slovenský zväz biatlonu o. z., Partizánska cesta č. 3501/71, 974 01 Banská Bystrica.

Kandidáti na volené funkcie:

 • Viceprezidenta SZB pre štátnu športovú reprezentáciu
  Peter Kazár - návrh KB kandidát prijal
 • Viceprezident pre ekonomiku a marketing
  Maroš Badáň - návrh KB kandidát prijal
  Peter Kasanický - návrh KB kandidát prijal
 • Predseda Disciplinárnej komisie
  Miroslav Sedláček - návrh KB kandidát prijal

STANOVY SZB