MVZ SZB, 9.11.2019

Mimoriadne Valné zhromaždenie SZB 2019

Dátum: 9.11.2019 o 9:00 hod.
Miesto: NBC Osrblie

Prezídium SZB dňa 21.9.2019 schválilo termín mimoriadneho Valného zhromaždenia SZB na 9.11.2019 a miesto NBC Osrblie.

  Dokumenty na zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia 9.11.2019
PROGRAM MVZ 2019
Rokovaci poriadok MVZ SZB 2019
Volebný poriadok MVZ SZB 2019

Prehľad počtov delegátov za jednotlivé KB SZB, ktorí boli vypočítaní podľa kľúča uvedeného v Stanovách SZB, Hlava X, článok 10.1.2, pričom ako základ pre výpočet delegátov slúži priemer z počtu členov klubu za roky 2016, 2017, 2018 a stavu k 29.3.2019.

Kandidáti na funkciu:

  • Viceprezidenta SZB pre štátnu športovú reprezentáciu
  • Predseda Disciplinárnej komisie

STANOVY SZB