Dobrovoľníci

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

Pri Zmluve o dobrovoľníckej činnosti v porovnaní s doteraz využívanými dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nejde o pracovno-právny vzťah a klub ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti nemá povinnosť takéhoto dobrovoľníka prihlasovať do sociálnej a zdravotnej poisťovne a platiť za neho poistné a daň zo závislej činnosti. Okrem úspory finančných nákladov tým klubu odpadávajú aj administratívne povinnosti.

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov upravuje v §6, ods. 2, písm. e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ) za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy (§2, ods. 2 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde) a to nasledovne:

2016maximálne 2,328 EUR za hodinu
2017maximálne 2,500 EUR za hodinu
2018maximálne 2,759 EUR za hodinu
2019maximálne 2,989 EUR za hodinu
2020maximálne 3,333 EUR za hodinu

Takto priznaná náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného do ISŠ nie je mzdou, ale je ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. r) Zákona o dani z príjmov. Náhrada je oslobodená od dane z príjmov v úhrnnej výške 500 EUR za celé zdaňovacie obdobie. Príjem dobrovoľníka bude evidovaný na základe zápisov v ISŠ.

Ak by bol úhrn vyplatených náhrad od všetkých prijímateľov dobrovoľníckej činnosti za zdaňovacie obdobie vyšší ako 500 EUR, zdaní sa v podanom daňovom priznaní dobrovoľníka – fyzickej osoby len suma prevyšujúca 500 EUR. Rovnako sa musia krátiť výdavky k týmto príjmom tak, aby príjem zahŕňaný do základu dane znižoval len výdavok, zodpovedajúci pomernej časti príjmov zahŕňaných do základu dane. Zo základu dane z príjmov podľa §8, uvedeného v daňovom priznaní, vyrubí zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia poistné vo výške 14%.

Ak športový odborník, zapísaný v ISŠ, vykonáva športovú činnosť v športovej organizácii ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj nasledujúce údaje:

  • označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
  • označenie vysielajúcej organizácie,
  • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
  • súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
  • poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

Je vhodné, aby športová organizácia za týmto účelom viedla Výkaz o dobrovoľníckej činnosti.

Počas nefunkčnosti ISŠ je možné povinné údaje o každej jednotlivej dobrovoľníckej činnosti zverejniť na stránke SZB.

Najnovšie dokumenty

12.01.2021 14:31 Vzor dobrovoľníckej zmluvy Dobrovoľníci Stiahnuť
01.03.2020 16:31 Zoznam dobrovoľníkov 2020 Dobrovoľníci Stiahnuť
14.02.2020 16:23 Smernica č.1/2020 o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov Dobrovoľníci Stiahnuť
01.03.2019 16:29 Zoznam dobrovoľníkov 2019 Dobrovoľníci Stiahnuť
01.03.2017 16:26 Zoznam dobrovoľníkov 2018 Dobrovoľníci Stiahnuť
01.01.2017 16:25 Vzor zmluvy o dobrovoľníckej činnosti od 2017 Dobrovoľníci Stiahnuť