Kritériá na identifikáciu športových talentov

Kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou v rámci SZB

 

Smernica č. 2/2018-2
Schválené VZ SZB, 27. apríla 2019

 

OBSAH

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Účel vydania
2. VŠEOBECNÉ PRINCÍPY A STREDISKÁ MLÁDŽE SZB
2.1 Útvary talentovanej mládeže SZB
2.2 Reprezentačné družstvá a rezortné športové strediská
2.3 Rezortné športové strediská
3. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE MLÁDEŽE
3.1 Realizácia ekonomického zabezpečenia klubov biatlonu
3.2 Realizácia ekonomického zabezpečenia stredísk ÚTM a RD
3.3 Realizácia ekonomického zabezpečenia športovej prípravy
4. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE MLÁDEŽE
5. ŠTATÚTY ÚTVAROV TALENTOVANEJ MLÁDEŽE SZB
5.1 Štatút základne mládeže (ZM)
5.2 Štatút centra talentovanej mládeže (CTM)
5.3 Štatút zväzového centra prípravy mládeže (ZCPM)
6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7 PRÍLOHY

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Slovenský zväz biatlonu (ďalej len „SZB“) vytvára podmienky pre rozvoj športu mládeže so zameraním na výber a podporu talentovaných športovcov v biatlone.

1.1 Účel vydania

Táto smernica stanovuje rozsah podpory a kritériá pre zaradenie talentovaných športovcov v strediskách útvarov talentovanej mládeže SZB (ďalej ÚTM). Poskytnuté finančné prostriedky na mládež z príspevku uznanému športu z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) sa prerozdeľujú podľa touto smernicou definovaných kritérií a  pravidiel zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení. SZB zabezpečuje prípravu talentovaných športovcov prostredníctvom jednotlivých klubov biatlonu (ďalej len „KB“), ÚTM a reprezentačných družstiev (ďalej len „RD“) v spolupráci s rezortnými strediskami.

2. VŠEOBECNÉ PRINCÍPY A STREDISKÁ MLÁDŽE SZB

Základným východiskom a účelom tejto smernice je zabezpečiť, čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť a prípravu talentovaných športovcov (ďalej aj „TŠ“) pod vedením športových odborníkov. TŠ je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručností a športových schopností.

2.1 Útvary talentovanej mládeže SZB

Na účely starostlivosti o mládež a TŠ vo veku od 10 do 23 rokov SZB zriaďuje nasledovné strediská ÚTM:
1.    Základňa mládeže  (ďalej „ZM“),
2.    Centrum talentovanej mládeže  (ďalej „CTM“),
3.    Zväzové centrum prípravy mládeže (ďalej „ZCPM“).
ZM a CTM sú zriadené pri vybraných KB, ktoré v stanovenom období splnia náležité kritériá. Základným článkom športovej prípravy mládeže vo veku 10 až 14 rokov sú ZM. Vyšší článok podpory TŠ vo veku 15 až 21 rokov sú CTM. ZCPM je zriadené pri SZB a je určené pre perspektívnych TŠ vo veku 18 až 23 rokov. TŠ sú zaraďovaní do ÚTM každoročne na základe návrhu KM, ktorý schvaľuje P SZB spravidla do 31. mája príslušného kalendárneho roku.
Činnosť jednotlivých ÚTM prebieha v súlade so štatútom ÚTM. Športovú prípravu riadi športový odborník na základe schválených projektov plánov príprav, ktoré Prezídiu SZB (ďalej aj „P SZB“) predkladá komisia mládeže SZB (ďalej „KM“). Úlohou športových odborníkov v ÚTM a RD je zabezpečiť realizáciu všeobecne odporúčaných postupov pre rozvoj pohybových schopností podľa štruktúry športového výkonu v biatlone a riadiť športový tréning v súlade s Jednotným tréningovým systémom v biatlone. Cieľom dlhodobej športovej prípravy TŠ je dosiahnuť maximálnu športovú výkonnosť a úspešnosť na významných medzinárodných podujatiach v seniorských kategóriách pre účely reprezentácie SR v biatlone.

2.2 Reprezentačné družstvá a rezortné športové strediská

Najvyššie strediská zriadené SZB pre účel zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie SR a zabezpečenie maximálnej podpory najvýkonnejších TŠ vo veku od 15 až 23 rokov sú:
1.    Mládežnícke reprezentačné družstvá (ďalej „M RD“)
2.    Seniorské reprezentačné družstvá (ďalej „S RD“)

M RD sú zriadené SZB pre podporu najúspešnejších TŠ vo veku 15 až 21 rokov a pracujú v plnej súčinnosti s CTM. Seniorské RD sú zriadené pri SZB a sú určené pre najužšiu skupinu vybraných TŠ vo veku 20 až 23 ročných a viac. Zaraďovanie do M RD a S RD sa realizuje na základe návrhu Trénersko-metodickej komisie SZB (ďalej „TMK“), ktorý schvaľuje Prezídium SZB spravidla do 31. mája príslušného roku.

2.3 Rezortné športové strediská

SZB pri zabezpečovaní prípravy vrcholových športovcov úzko spolupracuje s rezortnými športovými strediskami. Rezortné športové strediská (ďalej aj RŠS) sa podieľajú  zabezpečení prípravy vrcholových športovcov, poskytujú im zamestnanie a sociálne zabezpečenie, zdravotnú starostlivosť a športovú infraštruktúru v správe RŠS. Návrh na zradenie TŠ do rezortných športových stredísk podáva P SZB na základe odporúčania trénersko metodickej komisie SZB (ďalej len TMK).

3. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE MLÁDEŽE

Rozdelenie finančných prostriedkov z poskytnutého príspevku uznanému športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR sa realizuje podľa § 69 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení. Starostlivosť a zabezpečenie TŠ zaradeného v ÚTM vymedzujú štatúty ÚTM.

3.1 Realizácia ekonomického zabezpečenia klubov biatlonu

Všetci aktívni športovci SZB vo veku do 23 rokov sú zaradení v programe finančnej podpory MŠVVaŠ SR. Zmluvne stanovený podiel z príspevku uznanému športu je poukázaný na účel „športu mládeže“ do 23 r. (ďalej PUŠ U-23) a rozdelený pomerne medzi KB podľa počtu aktívnych športovcov. Za aktívneho športovca sa považuje športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach Slovenského pohára v súťažnom období podľa Súťažného poriadku Pravidiel biatlonu, príloha č. 4, článok 1. a to za poslednú ukončenú letnú a zimnú sezónu. Poskytnutie príspevku na oprávnené výdavky prebieha na základe zmluvy o refundácii nákladov medzi SZB a jednotlivými KB bankovým prevodom do 31. decembra príslušného roku.

3.2 Realizácia ekonomického zabezpečenia stredísk ÚTM a RD

Náklady na ZM, CTM, ZCPM a M RD sú financované z príspevku uznanému športu MŠVVaŠ SR pridelenému na účel „rozvoja talentovaných športovcov“ (ďalej PUŠ Talent) a z vlastných zdrojov. Poskytnutie príspevkov na oprávnené výdavky ZM a CTM prebieha na základe zmluvy o refundácii nákladov medzi SZB a jednotlivými KB bankovým prevodom do 31. decembra príslušného roku. Zmluvné vzťahy v športe medzi TŠ, KB a SZB sú uzatvárané v zmysle ustanovení § 31 až 51 zákona č. 440/2015 Z.z.  o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo inej dohody.
Strediská S RD a čiastočne aj M RD sú financované z podielu z príspevku MŠVVaŠ SR uznanému športu pridelenému na účel „športovej reprezentácie“ (ďalej „PUŠ ŠR) z prostriedkov top tímu a vlastných zdrojov.

3.3 Realizácia ekonomického zabezpečenia športovej prípravy

Využitie finančných prostriedkov MŠVVaŠ sa deje výlučne v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve medzi MŠVVaŠ SR a SZB. Za oprávnené výdavky príspevku sa považujú výdavky špecifikované v zmluve o príspevku na refundáciu nákladov medzi SZB a KB.  Schéma zobrazená na obr. 1 obrazne znázorňuje systém podpory mládeže SZB v jednotlivých rokoch veku od 10 až 23 rokov:

 

Schéma podpory mládeže a talentovaných športovcov

 

4. ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE MLÁDEŽE

Zdravotnú spôsobilosť TŠ na vykonávanie biatlonu posudzuje špecializovaný lekár na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. Všetci športovci zaradení v ÚTM sú povinní absolvovať športovú zdravotnú prehliadku v rozsahu vyžadovanom podľa § 5 ods. 8 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení najmenej raz ročne. Zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky TŠ a vrcholového športovca ustanovuje Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 51/2016 Z.z.. Osobní tréneri TŠ sú povinní doručiť doklad o platnom vyšetrení na sekretariát SZB na vyžiadanie.

5. ŠTATÚTY ÚTVAROV TALENTOVANEJ MLÁDEŽE SZB

5.1 Štatút základne mládeže (ZM)

a)    Prvým článkom systému prípravy a starostlivosti o mládež v SZB sú KB a v nich vytvorené ZM, ktoré zabezpečujú základnú prípravu TŠ v biatlone.
b)    Úlohou ZM je vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie tréningového procesu športovcov vo veku 10 až 14 rokov.
c)    Základnými cieľmi zriaďovania ZM je zabezpečiť všestrannú prípravu mládežníkov so zameraním na dosahovanie kvalitných športových výkonov v biatlone, vytvoriť návyk na systematický tréningový proces, naučiť základy efektívnej lyžiarskej techniky a pohybu, vybudovať kladný vzťahu k športu a kolektívu.
d)    Za činnosť ZM zodpovedá KB.

Zriaďovanie ZM:-    ZM zriaďuje SZB rešpektujúc usmernenia MŠVVaŠ SR týkajúce sa starostlivosti o mládež a TŠ,
–    ZM sa zriaďuje pri KB zaoberajúcich sa prípravou mládeže, ktoré spĺňajú podmienky na zabezpečenie zodpovedajúceho tréningového procesu a s minimálnym počtom piatich pretekárov s I. VT a II. VT v zimnej sezóne vo veku od 10 do 15 rokov v príslušnom roku,
–    o zriadení ZM pri vybranom KB rozhoduje P SZB na základe návrhu predsedu KM do 31. mája príslušného roku,
–    vedúci ZM vyhotoví plán prípravy ZM na nasledujúci ročný tréningový cyklus (ďalej „ RTC“) a zástupca ZM ho predloží  a odprezentuje na zasadnutí KM SZB,
–    SZB následne uzatvorí s KB zmluvu o zriadení ZM, v ktorej sa stanovia práva a povinnosti pri zabezpečovaní činnosti ZM,
–    TŠ zaradení do ZM sú povinní zúčastniť sa testov všeobecnej pohybovej výkonnosti organizovaných KM SZB. Účasť na testoch ZM je odporúčaná aj pre ďalších športovcov vo všetkých žiackych KB SZB.
–    Po ukončení zimnej sezóny vyhotoví vedúci ZM vyhodnotenie činnosti ZM, ktorý na zasadnutí KM predloží a odprezentuje určený zástupca ZM.
Činnosť ZM
Riadenie činnosti ZM zabezpečuje KB v súlade so schváleným plánom prípravy ZM. Projektový plán prípravy a aj vyhodnotenie činnosti ZM musí obsahovať všetky náležitosti podľa tejto smernice a ďalších požiadaviek predsedu KM:
–    projektové plány prípravy ZM majú obsahovať: zoznam pretekárov, trénerské obsadenie a zloženie realizačného tímu, ciele a priority sezóny, individuálne výkonnostné ciele, finančný plán a termínový plán akcií,
–    vyhodnotenia činnosti ZM majú obsahovať: zoznam pretekárov, trénerské obsadenie a zloženie realizačného tímu, plnenie výkonnostných cieľov a prehľad dosiahnutých výsledkov, termíny akcií, finančné zabezpečenie, lekárske zabezpečenie, evidencia objemových ukazovateľov – skutočnosť (len pre 14 r. veku), dochádzku na tréningy, individuálne hodnotenie jednotlivých pretekárov, informácie o súťažiach organizovanými KB, záverečné hodnotenie a odporúčania,
–    tlačivá vyhodnotenia a plánov ZM poskytne KB predseda KM na vyžiadanie.

Športová príprava ZM
–    sa uskutočňuje v súlade so zásadami športového tréningu a v súlade s jednotnou tréningovou metodikou SZB,
–    všeobecné tréningové plány a zámer predkladá tréner ZM na oponentúru KM SZB.  Individuálne plány vyhotovuje tréner len pre ŽiC a ŽyC, ktoré v príslušnom roku dovŕšia vek 14 rokov,
–    tréningový proces sa realizuje na základe schválených tréningových plánov a zámeru, za ktorého písomnú realizáciu zodpovedá tréner ZM,
–    príprava v ZM má zohľadňovať všetky zložky športovej prípravy tak, aby sa navzájom dopĺňali s perspektívou ďalšieho zdokonaľovania a rastu športovej výkonnosti.

Finančné a materiálne zabezpečenie ZM

Klub biatlonu:
–    personálne zabezpečenie tréningového procesu trénerom,
–    poskytnutím dostatočného tréningového priestoru v požadovanom čase,
–    ďalším príspevkom na činnosť ZM v rámci svojich možností.

SZB:
–    príspevkom na činnosť ZM poskytuje SZB z vlastných zdrojov,
–    účelovým príspevkom na činnosť ZM, ktorý je pre jednotlivé ZM rozdelený pomerne podľa počtu podielových jednotiek pridelených za každých začatých 5 športovcov s VT nasledovne:
100% príspevku SZB / počet podielových jednotiek v ZM = príspevok pre ZM
–    metodickým usmerňovaním a pomocou pri riadení tréningového procesu,
–    zabezpečovaním oponentúry tréningových plánov a kontroly ich realizácie,
–    pravidelným hodnotením činnosti ZM.

Rodičia, resp. zákonní zástupcovia pretekárov:
–    finančným príspevkom za celoročnú prípravu v ZM (pretekársky, klubový, oddielový poplatok) pri príslušnom KB,
–    financovaním tréningového programu,
–    zabezpečovaním osobného materiálneho vybavenia pretekára,
–    financovaním zdravotného zabezpečenia a regenerácie pretekára,
–    zabezpečovaním pretekára v oblasti stravovania a vhodnej životosprávy.

Ďalšie subjekty:
–    sponzori a podporovatelia projektu,
–    samosprávny kraj,
–    obec,
–    základná škola v mieste ZM.

5.2 Štatút centra talentovanej mládeže (CTM)

a)    CTM je kľúčovým článkom starostlivosti o TŠ, ktorý nadväzuje na činnosť v ZM a je zriadené s cieľom zabezpečiť profesionálnu starostlivosť o TŠ v biatlone vo veku 15-21 rokov.
b)    Úlohou CTM je vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie kontinuálneho tréningového procesu vybraných TŠ počas celého RTC pod vedením športových odborníkov na pravidelnej dennej báze.
c)    Základnými cieľmi CTM je zabezpečiť plynulý a postupný prechod od všestrannej po špecializovanú športovú prípravu so zameraním na dosahovanie športových výkonov na medzinárodnej úrovni v juniorských kategóriách, zdokonaliť lyžiarsku a streleckú techniku v súťažných podmienkach, vybudovať u TŠ koncentráciu na výkon a prirodzenú potrebu zvyšovať výkonnosť.
d)    TŠ z CTM tvoria hlavnú personálnu základňu pre M RD. Hlavní tréneri CTM a tréneri M RD spolupracujú pri tvorbe tréningového harmonogramu s cieľom zachovať kontinuálnu športovú prípravu TŠ počas celého RTC.
e)    Za činnosť a úspešnosť CTM zodpovedá SZB.
Zriaďovanie CTM
–    CTM zriaďuje SZB rešpektujúc usmernenie MŠVVaŠ SR týkajúce sa starostlivosti o TŠ,
–    CTM sa zriaďuje pri KB, v ktorých sú vytvorené všetky podmienky na zabezpečenie zodpovedajúceho tréningového procesu a minimálne 5 pretekárov z KB spĺňajúcich kritériá zaradenia do CTM,
–    z organizačných dôvodov zriaďuje SZB spravidla 4 CTM. Pokiaľ je počet TŠ v jednotlivých KB nedostatočný na zriadenie CTM, je na základe návrhu KM umožnené zlúčenie dvoch KB do jednej CTM a príspevok na športových odborníkov sú následne rozdelené medzi obidva KB rovným dielom,
–    o zriadení CTM pri vybranom KB rozhoduje P SZB na základe návrhu predsedu KM do 31. mája príslušného roku,
–    SZB následne uzatvorí s príslušným KB zmluvu týkajúcu sa starostlivosti o TŠ, v ktorej sa stanovia práva a povinnosti pri zabezpečovaní činnosti CTM.
–    vedúci CTM vyhotoví plán prípravy CTM na nasledujúci RTC a osobne ho predloží  a odprezentuje na zasadnutí KM SZB,
–    po ukončení zimnej sezóny vyhotoví vedúci CTM vyhodnotenie činnosti CM, ktorý predloží a odprezentuje na zasadnutí KM.
Zaraďovanie športovcov do CTM
–    do CTM sú zaradení športovci, ktorí v pretekoch slovenského pohára získali v poslednej ukončenej zimnej sezóne minimálne 2 x I. VT,
–    športovci sú zaradení do CTM spravidla na obdobie 1 RTC so začiatkom vždy k 31. máju príslušného roka,
–    návrh na zaradenie TŠ do vybranej CTM dáva predseda KM po dohode s hlavným trénerom CTM a materským KB.
Zotrvanie a vyraďovanie TŠ v CTM
–    TŠ zaradený do CTM je povinný zúčastniť sa testov všeobecnej pohybovej výkonnosti organizovaných KM SZB a na týchto testoch splniť vopred stanovené kritériá, ktoré sú prílohou tejto smernice. V prípade nesplnenia kritérií v testoch všeobecnej pohybovej výkonnosti je športovec na obdobie od uskutočnenia testov  až  po  skončenie  prislúchajúcej  zimnej  sezóny  vyradený z CTM,
–    TŠ je z CTM vyradený v prípade porušenia morálnych zásad alebo nedodržania plánu činnosti zostaveného hlavným trénerom CTM,
–    v prípade  dlhodobého zranenia  alebo ochorenia TŠ  zaradeného v predchádzajúcom roku do CTM a nesplnení kritérií na zaradenie do CTM v nasledujúcom roku je TŠ po predložení žiadosti klubu a po preukázaní výkonnosti v jesenných testoch VPV dodatočne zaradený na ďalšie obdobie do CTM.
Personálne zabezpečenie
–    činnosť CTM personálne zabezpečuje SZB v súčinnosti s KB na základe rozhodnutia P SZB,
–    športovú prípravu v CTM zabezpečujú:
–    hlavný tréner CTM – tréner s odbornou pedagogickou spôsobilosťou a s trénerskou kvalifikáciou SZB. Tento riadi športovú prípravu v centre, vedie tréningový proces a koordinuje činnosť osobných trénerov pretekárov a ďalších spolupracovníkov,
–    ďalší tréneri CTM a osobní tréneri –  v závislosti  od počtu  členov v CTM  s odbornou pedagogickou spôsobilosťou a s trénerskou kvalifikáciou SZB,
–    lekár – zodpovedá za zdravotnú starostlivosť športovcov.
Činnosť CTM
Riadenie činnosti CTM zabezpečuje KB v súlade so schváleným plánom prípravy CTM. Projektový plán prípravy a aj vyhodnotenie činnosti CTM musí obsahovať všetky náležitosti podľa tejto smernice a ďalších požiadaviek predsedu KM:
–    projektové plány prípravy CTM majú obsahovať: zoznam pretekárov, trénerské obsadenie a zloženie realizačného tímu, ciele a priority sezóny, individuálne výkonnostné ciele, finančný plán, termínový plán akcií a plán objemových ukazovateľov,
–    vyhodnotenia činnosti CTM majú obsahovať: zoznam pretekárov, trénerské obsadenie a zloženie realizačného tímu, plnenie výkonnostných cieľov a prehľad dosiahnutých výsledkov, termíny akcií, finančné zabezpečenie, lekárske zabezpečenie, evidencia objemových ukazovateľov – skutočnosť, prehľad výsledkov testov VPV, dochádzku na tréningy, individuálne hodnotenie jednotlivých pretekárov, záverečné hodnotenie a odporúčania a prílohu: osobné listy TŠ,
–    tlačivá vyhodnotenia a plánov CTM a ďalšie poskytne KB predseda KM na vyžiadanie.

Športová príprava v CTM
–    uskutočňuje sa v súlade so zásadami športového tréningu,
–    tréningový proces sa realizuje na základe schválených tréningových plánov, za ktorých vypracovanie zodpovedá hlavný tréner CTM v spolupráci s klubovým (osobným) trénerom pretekára,
–    tréningové    plány   predkladá    hlavný tréner    na   schválenie    KM SZB v písomnej forme,
–    príprava v CTM musí byť komplexná a musí obsahovať všetky zložky. Pretekár po trénerskej stránke podlieha tímu odborníkov vedených hlavným trénerom CTM a spolupráca s inými osobami môže byť len na základe súhlasu hlavného trénera CTM,
–    príprava v materskom KB sa realizuje pod vedením osobných trénerov pri rešpektovaní pokynov hlavného trénera CTM.
Finančné a materiálne zabezpečenie CTM
SZB:
–    odmeňovaním športových odborníkov v CTM. V prípade, že do jednej CTM je zaradených 8 a viac TŠ z jedného KB,  má CTM po schválení P SZB nárok na ďalšieho trénera za každých 8 TŠ,
–    účelovým príspevkom na činnosť CTM, ktorý je rozdelený podľa bodového ohodnotenia najlepšieho dosiahnutého výsledku TŠ podľa tabuľky bodového ohodnotenia v jednotlivých súťažiach počas poslednej ukončenej zimnej sezóny. Významnosť dosiahnutého výsledku a príslušné bodové ohodnotenie jednotlivých súťaží navrhuje TMK a schvaľuje P SZB,
–    v prípade dodatočného zaradenia športovca do CTM po testoch VPV vyradeného z dôvodu dlhodobého zranenia alebo ochorenia bude účelový príspevok na TŠ stanovený na úrovni 50% z príspevku TŠ v CTM v predchádzajúcom roku,
–    metodickým usmerňovaním a pomocou pri riadení tréningového procesu,
–    zabezpečovaním oponentúry tréningových plánov a kontroly ich realizácie,
–    pravidelným hodnotením činnosti CTM,
–    zabezpečením pracoviska pre funkčnú diagnostiku.
MŠVVaŠ SR:
–    podporuje činnosť CTM prostredníctvom SZB, ktorému poskytuje dotáciu zo štátneho rozpočtu PUŠ Talent.
Klub biatlonu:
–    zabezpečovaním priestorov pre činnosť,
–    zabezpečením materiálneho vybavenia.
Rodičia, resp. zákonní zástupcovia pretekárov:
–    zabezpečením osobného materiálneho vybavenia TŠ,
–    spolufinancovaním tréningového programu TŠ,
–    spolufinancovaním zdravotného zabezpečenia a regenerácie TŠ,
–    zabezpečovaním pretekárov v oblasti  stravovania a vhodnej životosprávy.
Ďalšie subjekty:
–    sponzori a podporovatelia projektu,
–    samosprávny kraj,
–    obec,
–    stredná škola v mieste CTM.

5.3 Štatút zväzového centra prípravy mládeže (ZCPM)

a)    ZCPM je útvar pre podporu prípravy najtalentovanejších pretekárov vo veku od 18 do 23 rokov a viac, ktorí ešte nedosiali úroveň športového výkonu potrebnú na zaradenie na profesionálnu pracovnú pozíciu v rezortnom športovom stredisku. Do ZCPM sú zaradení TŠ alebo amatérski športovci za dosiahnutie výrazných výsledkov na medzinárodných podujatiach IBU.
b)    Úlohou ZCPM je poskytnúť sociálne, finančné a materiálne zabezpečenie vybraným TŠ a tak vytvoriť optimálne podmienky pre zabezpečenie tréningového procesu.
c)    Výška a forma podpory TŠ je stanovená individuálne na základe rozhodnutia P SZB alebo smernice o odmeňovaní športovcov SZB.
d)    Za činnosť ZCPM zodpovedá SZB.
Zriaďovanie ZCPM
–    ZCPM zriaďuje SZB rešpektujúc usmernenie MŠVVaŠ SR týkajúce sa starostlivosti o TŠ,
–    sídlo ZCPM je totožné so Slovenským zväzom biatlonu.
Zaraďovanie a vyraďovanie športovcov do a zo ZCPM
–    do ZCPM sa zaraďujú TŠ s predpokladmi na dosiahnutie medzinárodnej úrovne výkonnosti na základe splnenia výkonnostných kritérií. Kritériá vypracováva TMK SZB a schvaľuje ich P SZB,
–    zaraďovanie do ZCPM sa robí na základe návrhu TMK SZB vždy k 31. máju príslušného roku,
–    vyhodnocovanie plnenia výkonnostných cieľov realizuje TMK každoročne,
–    TŠ zaradení v ZCPM môžu byť zároveň aj členom ďalšieho strediska ÚTM, RD alebo rezortného strediska,
–    TŠ môžu byť vyradení zo ZCPM v prípade neplnenia výkonnostných cieľov, porušenia morálnych zásad alebo nedodržania organizačných pokynov príslušného športového odborníka.
Personálne zabezpečenie
–    za personálne zabezpečenie ZCPM zodpovedá SZB v súčinnosti s TMK SZB,
–    športovú prípravu TŠ v ZCPM zabezpečuje:
–    športový odborník, ktorý zodpovedá za prípravu tréningového plánu a vedie športovú prípravu jednotlivých TŠ,
–    ostatní spolupracovníci – podľa potrieb sa na zabezpečovaní činnosti podieľajú aj ďalšie osoby, ako sú napr. tréner RD, klubový tréner (osobný tréner), masér, metodik, videotechnik, administratívny pracovník a pod.

Športová príprava v ZCPM
–    uskutočňuje sa v súlade so zásadami športového tréningu,
–    tréningový proces TŠ sa realizuje na základe schválených tréningových plánov,
–    tréningové plány predkladá TMK zodpovedný športový odborník v písomnej forme.
Finančné a materiálne zabezpečenie
SZB:
–    poskytnutím sociálneho zabezpečenia pre TŠ zaradených v ZCPM,
–    financovaním športovej prípravy a účasti na súťažiach,
–    odmeňovaním športových odborníkov a ďalších spolupracovníkov,
–    zabezpečovaním materiálneho vybavenia členov ZCPM,
–    metodickým usmerňovaním a pomocou pri riadení tréningového procesu,
–    zabezpečovaním oponentúry tréningových plánov a kontroly ich realizácie,
–    pravidelným hodnotením činnosti ZCPM,
–    vytvorením predpokladov na celoročné zabezpečenie ubytovania a stravovania v internátnej forme v spolupráci so strediskom vrcholového športu,
MŠVVaŠ SR:
–    podporuje činnosť ZCPM účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu PUŠ Talent alebo PUŠ ŠR.
Ďalšie subjekty, ktorými môžu byť napr.:
–    SOV,
–    rezortné športové strediská,
–    sponzori SZB alebo sponzori pretekárov na základe zmlúv,
–    rodičia pretekárov a ďalší.
Pre  skvalitnenie  tréningových  a  sociálnych  podmienok TŠ uzatvára SZB dohodu o spolupráci s UMB Banská Bystrica. Cieľom dohody o spolupráci je pomôcť športovcom pri správnom výbere študijného programu pre jednotlivca tak, aby spĺňal požiadavku TŠ na získanie kvalitného vzdelania rešpektujúce individuálne predpoklady na štúdium, ako  aj vytvárať predpoklady na úspešné absolvovanie prijímacieho  konania a vytvárania priestoru na realizáciu individuálneho študijného programu počas štúdia na VŠ.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Smernica č. 2/2018 -2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia VZ SZB v Osrblí dňa 27. apríla 2019. Týmto dňom zároveň stráca účinnosť Smernica pre zabezpečenie prípravy a podpory talentovanej mládeže v rámci SZB schválená VZ SZB dňa 28. 04. 2018.

7. PRÍLOHY

Príloha č. 1 – Výkonnostné kritériá testov všeobecnej pohybovej výkonnosti na zotrvanie v CTM sú stanovené z prvého dňa testov nasledovne:

a)    TŠ, ktorí v roku konania testov VPV majú 15 a 16 rokov sú povinní splniť 4,5 priemerného bodu zo všetkých testov testovacej batérie,
b)    TŠ, ktorí v roku konania testov VPV majú 17 rokov a viac sú povinní splniť
Chlapci: 6,5 priemerného bodu zo všetkých testov testovacej batérie,
Dievčatá: 6,0 priemerného bodu zo všetkých testov testovacej batérie.

Najnovšie dokumenty

27.04.2019 15:40 Metodika práce s talentovanou mládežou Kritériá na identifikáciu športových talentov Stiahnuť