Zväz žiada od Fondu na podporu športu dotáciu 100 000 EUR

Prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Ing. Peter Vozár niekoľko krát rokoval s vedením Fondu na podporu športu o poskytnutí dotácie na práce naviac, ktoré nastali pri tohtoročnej výstavbe kolieskovej dráhy a rozvodov zasnežovania. Aj napriek extrémnemu zvyšovaniu cien stavebných materiálov v období od verejného obstarávania až do samotnej realizácie diela zhotoviteľ zrealizoval dielo bez zvyšovania jednotkových cien. Avšak boli zrealizované ďalšie práce naviac, ktoré bolo nevyhnutné zrealizovať hospodárne, účelne a efektívne už pri samotnej výstavbe kolieskovej dráhy pred položením asfaltov ako napr. priepusty, zemné práce, umiestnenie chráničiek popod kolieskovú dráhu pre dátové a TV káble pre priame prenosy z budúcoročných Majstrovstiev sveta v letnom biatlone a pod. Najväčšiu položku prác naviac tvorí dokončenie rozvodov zasnežovania a nevyhnutná prekládka vodovodu, ktorú bolo potrebné zrealizovať pri výstavbe kolieskovej dráhy (bola to požiadavka správcu vodovodu VEOLIA v stavebnom konaní).

Generálny dodávateľ stavby SKANSKA SK, a.s. nám dňa 12.10.2022 odovzdal zrealizovanú stavbu aj s predložením rozpočtom prác naviac.

Dňa 10.novembra 2022 sa uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Fondu na podporu športu v Banskej Bystrici. Jednou z tém zasadnutia bolo aj Národné biatlonové centrum v Osrblí – súčasné investície a vízie do budúcnosti. Na zasadnutí Správnej rady k tejto téme vystúpil predseda BBSK Ondrej Lunter a následne prezident SZB Peter Vozár spolu s viceprezidentkou zväzu Jaroslavou Laukovou.

Schválenie dotácie z Fondu na podporu športu je nevyhnutné, keďže SZB nedisponuje vlastnými zdrojmi na úhradu prác naviac.

Očakávame, že Správna rada FNPŠ rozhodne o dotácii pre SZB na najbližšom zasadnutí.

Pozrite si krátke video prečo bolo nevyhnutné vybudovať novú kolieskovú dráhu v Osrblí: