Prezident SZB: ,,Bojujeme za zachovanie olova v športovej streľbe“

  • streda 8 decembra, 2021
  • SZB

Stanovisko streleckej verejnosti k chystanému zákazu olova v strelive

TÝMTO SPOLOČNE VYJADRUJEME ZÁSADNÝ NESÚHLAS,
s navrhnutým plošným zákazom predaja a používania streliva s obsahom olova pre civilné použitie v členských štátoch EÚ. Toto opatrenie pripravované Európskou komisiou a v súčasnosti prerokúvané v gescii Európskej chemickej agentúry by malo za následok zásadné sťaženie vykonávania strelectva, ohrozenie bezpečnosti, stratu konkurencieschopnosti našich reprezentantov vo svetovom meradle a praktickú likvidáciu niektorých streleckých odvetví. Chystaný zákaz by nemal pozitívne dopady na životné prostredie ale naopak, priniesol by výrazné riziká a nové environmentálne a ekonomické záťaže. Vecné argumenty pre podporu nášho stanoviska sú obsiahnuté vo vypracovanej dôvodovej správe, ktorá je prílohou nášho stanoviska.Fotogaléria