Obchodná verejná súťaž 2. kolo

  • štvrtok 3 júna, 2021
  • SZB

Oznamujeme, že na základe uznesenia č.15/2020 Valného zhromaždenia konaného dňa 27.6.2020 a na základe uznesenia prezídia č.35-21/1 vyhlasuje Slovenský zväz biatlonu 2.kolo obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – administratívnej budovy súp. č.3501 nachádzajúcej sa na Partizánskej ceste 71 v Banskej Bystrici a priľahlých pozemkov C KN č. 538/1, 538/ 11, 538/ 12 v k.ú. Banská Bystrica, LV č.2125. Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 550 000 EUR bez DPH. Termín na predkladanie ponúk je do 16.06.2021 do  10:00 hod. Bližšie informácie: OVS – Predaj budovy