VZ SZB, NBC Osrblie

Valné zhromaždenie SZB 2019

Dátum: 27.4.2019
Miesto: NBC Osrblie

Prezídium SZB dňa 17.2.2019 schválilo termín Valné zhromaždenie SZB na 27.4.2019 a miesto NBC Osrblie.

27.3.2019 je dátum pre určenie počtu delegátov za registrovaný KB na VZ SZB 2019.

STANOVY SZB

Článok 10.1.3
  1. VZ SZB zvoláva Prezídium SZB na základe svojho rozhodnutia v zmysle týchto stanov ...
  2. P SZB zverejní informáciu o dátume konania VZ SZB na webovom sídle SZB 35 dní pred jeho konaním. KB ako aj záujmové organizácie športovcov, záujmové organizácie športových odborníkov, navrhujúci športovci ako aj navrhujúci športoví odborníci podľa bodu 3 a 4 článku 10.1.2 týchto stanov sú povinní predložiť na sekretariát SZB písomný menný zoznam delegátov s uvedením korešpondenčných a emailových adries,  najneskôr 14 dní pred konaním VZ SZB. Podrobnú informáciu o konaní VZ SZB vrátane zverejnenia pozvánky s informáciou o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe VZ SZB zverejní P SZB na webovom sídle SZB v lehote stanovenej zákonom č. 440/2015 Z.z.
    V prípade ak nedôjde k predloženiu písomného menného zoznamu delegátov s uvedením korešpondenčných a emailových adries, najneskôr do 14 dní pred konaním VZ SZB, nebudú môcť takéto osoby (delegáti) na VZ SZB vystupovať v postavení delegáta ani vykonávať žiadne práva delegáta na VZ SZB.
  3. Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí VZ SZB najmenej sedem dní pred konaním VZ SZB. Za zaslanie v zmysle tohto bodu sa považuje aj odoslanie pozvánky s návrhom programu zasadnutia a podkladmi prostredníctvom emailu, na emailovú adresu delegáta určenú v bode 2 tohto článku.
  4. VZ SZB vedie osoba poverená zvolávateľom.
  5. VZ SZB je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s právom hlasovať.
  6. Program zasadnutia VZ SZB a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia VZ SZB. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže VZ SZB prijať len odporúčania a stanoviská.
  7. Rozhodnutia VZ SZB sa prijímajú verejným hlasovaním, s výnimkou volieb Prezidenta SZB, Viceprezidentov SZB, Kontrolóra SZB, ktorý je zároveň predsedom KRK SZB, členov KRK SZB a DK SZB, ktoré sa vykonávajú tajným hlasovaním.
  8. VZ SZB prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak tieto stanovy neurčujú inak.