Dobrovoľníci

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. upravuje aj náležitosti, týkajúce sa dobrovoľníkov v športe. Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti je možné využiť na zabezpečenie organizácie športových podujatí alebo bežnej prevádzky klubu.

Pri Zmluve o dobrovoľníckej činnosti v porovnaní s doteraz využívanými dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nejde o pracovno-právny vzťah a klub ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti nemá povinnosť takéhoto dobrovoľníka prihlasovať do sociálnej a zdravotnej poisťovne a platiť za neho poistné a daň zo závislej činnosti. Okrem úspory finančných nákladov tým klubu odpadávajú aj administratívne povinnosti.

Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov upravuje v §6, ods. 2, písm. e) náhradu za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu (ISŠ) za každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti v športe najviac vo výške hodinovej minimálnej mzdy (§2, ods. 2 zákona č. 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde) a to nasledovne:

rok 2016 maximálne 2,328 EUR za každú hodinu

rok 2017 maximálne 2,500 EUR za každú hodinu

rok 2018 maximálne 2,759 EUR za každú hodinu

rok 2019 maximálne 2,989 EUR za každú hodinu

rok 2020 maximálne 3,333 EUR za každú hodinu


Takto priznaná náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného do ISŠ nie je mzdou, ale je ostatným príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. r) Zákona o dani z príjmov. Náhrada je oslobodená od dane z príjmov v úhrnnej výške  500 eur za celé zdaňovacie obdobie. Príjem dobrovoľníka bude evidovaný na základe zápisov v ISŠ. Ak by bol úhrn vyplatených náhrad od všetkých prijímateľov dobrovoľníckej činnosti za zdaňovacie obdobie vyšší ako 500 eur, zdaní sa v podanom daňovom priznaní dobrovoľníka – fyzickej osoby len suma prevyšujúca 500 eur. Rovnako sa musia krátiť výdavky k týmto príjmom tak, aby príjem zahŕňaný do základu dane znižoval len výdavok, zodpovedajúci pomernej časti príjmov zahŕňaných do základu dane. Zo základu dane z príjmov podľa §8, uvedeného v daňovom priznaní, vyrubí zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia poistné vo výške 14%.
Ak športový odborník, zapísaný v ISŠ, vykonáva športovú činnosť v športovej organizácii ako dobrovoľník, do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú aj nasledujúce údaje:

  • označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti,
  • označenie vysielajúcej organizácie,
  • miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti,
  • súťaž alebo projekt, v súvislosti s ktorým bola vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
  • poskytnuté materiálne zabezpečenie a náhrady.

 Je vhodné, aby športová organizácia  za týmto účelom viedla Výkaz o dobrovoľníckej činnosti.
Počas nefunkčnosti ISŠ je možné povinné údaje o každej jednotlivej dobrovoľníckej činnosti zverejniť na stránke SZB.

ZOZNAM 2020

ZOZNAM 2019

ZOZNAM 2018

Vzor zmluvy o dobrovoľníckej činnosti od 2019 - vypracovala UčPS
Vzor zmluvy o dobrovoľníckej činnosti od 2017
Smernica č.1/2020 o poskytovaní náhrad za materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov