Zasadalo nové vedenie Slovenského zväzu biatlonu

BANSKÁ BYSTRICA 17. novembra (SZB) V Banskej Bystrici prvýkrát zasadalo nové vedenie Slovenského zväzu biatlonu.

Spoločným a hlavným cieľom ostáva plne zabezpečiť športovcov v tréningových prípravách a účastiach na pretekoch domáceho i medzinárodného významu

Dňa 17.11.2019, v Banskej Bystrici, zasadlo novozvolené prezídium Slovenského zväzu biatlonu. Stalo sa tak prvýkrát od mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol odvolaný z funkcie prezidenta SZB, Tomáš Fusko. Prioritou nového prezídia je kontinuálne naviazanie na predchádzajúcu prácu vedenia SZB a zabezpečenie reprezentačných družstiev počas zimnej sezóny.

Dvaja novozvolení viceprezidenti sa ujali svojich funkcií a výrazne prispeli k úspešnému rokovaniu a prijímaniu nevyhnutných uznesení a záverov. Súčasná situácia vo svetovom biatlone si vyžaduje čoraz kvalitnejšie zabezpečenie vrcholových športovcov a podporu mládeže pre dosahovanie najlepších výsledkov, pričom je nevyhnutné neustále prispôsobovanie sa novým trendom a najmä legislatívnym zmenám. Spoločný cieľ zostáva nemenný, a to plne zabezpečiť tréningový proces našich športovcov a ich účasť na pretekoch domáceho i medzinárodného významu.

Aktuálne vedenie SZB považuje za nevyhnutné intenzívnejšie komunikovať o postupoch a prebiehajúcich procesoch v rámci hnutia.

Prezídium SZB na zasadnutí ďalej prijalo uznesenie dočasného poverenia na zabezpečenie plnenia úloh prezidenta jedného z viceprezidentov, a to p. Laukovú. Odvolaný bol generálny sekretár SZB a novým sa stala p. Donovalová. V neposlednom rade nové prezídium schválilo návrh nominácie športovcov na Svetový pohár a IBU cup.

Na zasadnutí bolo zvolané mimoriadne valné zhromaždenie, na deň 28.12.2019, v NBC Osrblie, ktorého hlavným bodom programu bude voľba nového prezidenta Slovenského zväzu biatlonu.

Najbližšie zasadnutie Prezídia je plánované v piatok, 22.11.2019.

autor: prezídium SZB