Prezídium SZB

Prezident SZB

 

Tomáš FUSKO

Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu

 

Marek MATIAŠKO

Viceprezident pre ekonomiku a marketing

 

Rastislav MÁLIK

Viceprezident pre technické záležitosti

 

Ondrej KOSZTOLÁNYI

Viceprezident pre športovcov

 

Pavol HURAJT

Viceprezident pre mládež

 

Ľubomír MACHYNIAK

Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov

 

nebol zvolený

Osoba Adresa
Mgr. Tomáš Fusko Karpatská 6178/6, 974 11 Banská Bystrica
Bc. Marek Matiaško Dolná Mičiná 143, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Rastislav Malík Papiernická 1787/4, 034 01 Ružomberok
Ondrej Kosztolányi Vyhne 432, 966 02 Vyhne
Pavol Hurajt

Štefánikova 552, 059 38 Štrba

Ing. Ľubomír Machyniak

Hronská 105, 976 45 Hronec

Dušan Šimočko Lipová - Podlavice 6459/4, 974 09 Banská Bystrica

 

Článok 10.2

Prezídium SZB

 1. Prezídium SZB je najvyšším výkonným orgánom SZB medzi Valnými zhromaždeniami SZB v súlade s uznesením VZ SZB.
 2. P SZB tvorí:
 1. Prezident
 2. Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu
 3. Viceprezident pre ekonomiku a marketing
 4. Viceprezident pre technické záležitosti
 5. Viceprezident športovcov
 6. Viceprezident pre mládež
 7. Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov
Článok 10.3
Prezident SZB
 1. Prezident SZB je najvyšším predstaviteľom a štatutárnym zástupcom SZB.
 2. Prezident má nárok na mzdové ohodnotenie, ktoré je maximálne dvojnásobkom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
 3. Prezident SZB:
 1. riadi činnosť SZB,
 2. zastupuje SZB,
 3. riadi činnosť Prezídia SZB,
 4. riadi činnosť generálneho sekretára SZB.
Článok 10.4
Zodpovednosti Viceprezidentov SZB

 

Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. vytvára a riadi trénersko-metodickú komisiu,
 3. zabezpečuje a riadi štátnu reprezentáciu biatlonu,
 4. prekladá na P SZB návrh na menovanie zodpovedných trénerov reprezentačných družstiev,
 5. oboznamuje členov realizačných tímov o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi športovcami, trénermi a ďalším personálom a SZB,
 6. navrhuje nominačné kritéria pre štátnu reprezentáciu biatlonu,
 7. v súčinnosti so SOV sa podieľa na príprave olympionikov,
 8. spracováva návrh na nákup zbraní, streliva a ostatného materiálu pre potreby štátnej reprezentácie a jeho prideľovanie,
 9. koordinuje prípravu, materiálne zabezpečenie a výjazdy štátnej reprezentácie s rezortnými športovými strediskami,
 10. predkladá P SZB návrh účasti na medzinárodných podujatiach,
 11. zabezpečuje metodickú činnosť v rámci štátnej reprezentácie biatlonu,
 12. pred začiatkom každej zimnej sezóny pripravuje návrh zmlúv so športovcami v súlade s osobitnými predpismi a predkladá ich na schválenie P SZB.
Viceprezident pre ekonomiku a marketing:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. vytvára a riadi hospodársku komisiu,
 3. rozvíja obchodnú činnosť a vyhľadáva vhodných sponzorov,
 4. navrhuje a predkladá P SZB pravidlá fungovania obchodných spoločností SZB,
 5. tvorí marketingovú stratégiu SZB a kontroluje plnenie sponzorských zmlúv,
 6. podieľa sa na ďalších ekonomických aktivitách a plní povinnosti s tým súvisiace,
 7. zabezpečuje informovanie masmédií, podieľa sa na príprave tlačových konferencií a zabezpečuje spoluprácu s masmédiami,
 8. navrhuje a predkladá P SZB zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom SZB,
 9. navrhuje a predkladá P SZB spôsob platenia členských príspevkov.
Viceprezident pre technické záležitosti:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. vytvára a riadi športovo-technickú komisiu,
 3. koordinuje spoluprácu organizátora a SZB pri medzinárodných a národných súťažiach organizovaných SZB,
 4. zabezpečuje metodickú, športovú a organizačnú činnosť v rámci SZB (športový kalendár, smernice, rebríček a pod.),
 5. spracováva návrhy zmien a doplnkov Pravidiel biatlonu,
 6. eviduje a schvaľuje prestupy športovcov,
 7. riadi a zabezpečuje prípravu cvičiteľov, rozhodcov, trénerov a ostatných funkcionárov a vedie ich evidenciu.
Viceprezident športovcov:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. zhromažďuje pripomienky a návrhy k rozvoju biatlonu od aktívnych športovcov SZB,
 3. zabezpečuje informovanosť členov o pravidlách Svetového antidopingového programu,
 1. sleduje trendy a navrhuje ich implementáciu pre rozvoj biatlonu.
Viceprezident pre mládež:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. vytvára a riadi komisiu mládeže,
 3. zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce mládežníckeho športu, zodpovedá za realizáciu a rozvoj,
 4. zabezpečuje metodickú činnosť článkov mládeže SZB a pripravuje metodické materiály pre vzdelávanie trénerov SZB,
 5. navrhuje a predkladá P SZB zaradenie talentovaných športovcov do stredísk mládeže,
 6. predkladá P SZB návrh na rozdelenie materiálu a zbraní určených pre rozvoj mládeže,
 7. zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa rozvoja mládeže.
Viceprezident pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov:
 1. zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,     
 2. vytvára a riadi komisiu pre organizovanie činnosti zväzu a klubov,
 3. podieľa sa na ďalších športových a propagačných aktivitách a plní povinnosti s tým súvisiace,
 4. spracováva návrhy pre fungovanie kategórií veteránov,
 5. zhromažďuje pripomienky z činnosti KB a predkladá ich na riešenie P SZB,
 6. zabezpečuje informovanie KB o činnosti a aktuálnych záležitostiach.
Článok 10.5
Generálny sekretár SZB:
 1. je štatutárnym zástupcom SZB, je výkonným profesionálnym pracovníkom SZB. Na návrh Prezidenta SZB ho schvaľuje a menuje P SZB. Práva a povinnosti generálneho sekretára určuje organizačný poriadok, Stanovy SZB a Pracovný poriadok sekretariátu SZB,
 2. nemôže byť počas výkonu svojej funkcie členom P SZB ani ostatných výkonných a kontrolných orgánov SZB.