Kontrolór SZB

Kontrolór je nezávislý a najvyšší kontrolný orgán SZB, ktorý usmerňuje a vykonáva kontrolu činnosti a hospodárenia SZB...

Článok 10.6
Kontrolno-revízna komisia (KRK SZB):
 1. je nezávislým orgánom kontroly činnosti SZB a jeho orgánov,
 2. počet členov KRK SZB je 3,
 3. predseda KRK SZB vykonáva zároveň funkciu Kontrolóra, ktorý je spolu s ďalšími členmi KRK SZB volený najvyšším orgánom SZB (VZ SZB),
 4. status, právomoci a konanie KRK SZB upravuje Štatút KRK SZB,
 5. sa vo svojej práci riadi zákonom č. 440/2015 Z.z., svojim štatútom a Stanovami SZB,
 6. sa zo svojej činnosti zodpovedá VZ SZB.
Článok 10.6.1
Kontrolór

Predseda KRK SZB vykonáva funkciu kontrolóra SZB v zmysle zákona o športe.

 1. Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v SZB a je najvyšším kontrolným orgánom SZB.
 2. Kontrolóra volí a odvoláva najvyšší orgán Zväzu (VZ SZB) zároveň s jeho voľbou ako predsedu KRK SZB. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a spĺňa kvalifikačné predpoklady. Kvalifikačné predpoklady a spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra ustanovuje Zákon.
 3. Funkčné obdobie kontrolóra a zároveň jeho funkčné obdobie ako predsedu KRK SZB je 5 rokov.
 4. Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa Zákona alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu SZB z dôvodu závažného porušenia povinnosti kontrolóra.
 5. Kontrolór môže byť pred uplynutím jeho funkčného obdobia odvolaný z funkcie VZ SZB, dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých delegátov; dôvod odvolania musí byť uvedený v rozhodnutí o odvolaní.
Článok 10.6.2

Právomoci a úlohy kontrolóra:

 1. výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právneho poriadku, predpisov a rozhodnutí Zväzu a aby sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení a negatívnym dôsledkom pre SZB a členov SZB,
 2. podrobnosti výkonu a postupov pri vykonávaní funkcie kontrolóra a vykonávaní kontroly upravuje Zákon,
 3. ak pri výkone kontrolnej činnosti kontrolóra hrozí konflikt záujmov, kontrolór postúpi podanie hlavnému kontrolórovi športu.

 

 

Kontrolór SZB 

Pavel Hric, Zvolen
mobil: 0904 556 231
e-mail: pavelhric@gmail.com  

Funkčné obdobie trvá do r. 2018

 

Kontrolno-revízna komisia SZB, od 28.4.2018

Predseda

 

Zdenka Aneštíková

člen

 

Dana Niňajová Bartalská

člen

 

Gabriela Macíková