Valné zhromaždenie SZB

Na základe rozhodnutia Prezídia Slovenského zväzu biatlonu zo dňa 28.12.2017 a v súlade so Stanovami SZB Hlava X, článok 10.1.3, bod 1, sa v sobotu 28. apríla  2018  v Banskej Bystrici,  uskutoční Valné zhromaždenie SZB.

Upozornenie:

Na VZ SZB 2018 sa uskutočnia voľby do všetkých orgánov SZB v súlade so Stanovami SZB Hlava IX, Článok 9.1

Každý kandidát je povinný do 21.4.2018 doručiť na adresu:

Slovenský zväzu biatlonu, Partizánska cesta č. 3501/71, 971 01 Banská Bystrica

písomný súhlas so svojou kandidatúrou.

Návrhy kandidátov do orgánov SZB:

FUNKCIA MENO KANDIDÁTA SÚHLAS DORUČENÝ
Prezident SZB T. Fusko áno
Viceprezidenti SZB:    
Vice. pre štátnu športovú reprezentáciu

M. Matiaško

áno
Vice. pre ekonomiku a marketing R. Málik áno
Vice. pre technické záležitosti

O. Kosztolányi

áno
Vice. pre športovcov P. Hurajt áno
Vice. pre mládež

Ľ. Machyniak
M. Matiaško

áno
áno

Vice. pre organizovanie ďalšej činnosti zväzu a činnosti klubov M. Kazár
D. Šimočko ml.

nie

nie

Predseda Kontrolno-revíznej komisie
(Kontrolór SZB)
  v súlade s §11 zákona č.440/2015 Z.z.

Zdenka Aneštíková áno
Člen Kontrolno-revíznej komisie D. Niňajová áno
Člen Kontrolno-revíznej komisie G. Macíková áno
Predseda Disciplinárnej komisie J. Matiaško áno
Člen Disciplinárnej komisie

L. Lepeň

áno
Člen Disciplinárnej komisie P. Melicher áno

 

K zabezpečeniu plynulej prípravy a realizácie Valného zhromaždenia SZB 2018 Vás žiadame, aby ste do *14.4.2018 zaslali na sekretariát SZB:

 a/ menný zoznam delegátov Vášho klubu

 b/ návrh kandidátov do orgánov SZB

 c/ návrhy na úpravu Stanov SZB

 d/ pripomienky, resp. návrhy k činnosti zväzu

* Prezídium SZB dňa 19.4.2018 schválilo zmenu termínu na podávanie návrhov kandidátov na volené funkcie do orgánoch SZB na 21.4.2018.

Návrh delegátov na VZ SZB, 28. apríla 2018 (147 kB)
Návrh kandidátov na voľbu do orgánov SZB - VZ SZB, 28. apríla 2018 (144 kB)

Počty delegátov za jednotlivé KB SZB, boli vypočítané podľa kľúča uvedeného v Stanovách SZB, Hlava X, článok 10.1.2, pričom ako základ pre výpočet delegátov slúži priemer z počtu členov klubu za roky 2015, 2016, 2017 a stavu k 27.3.2018.

Počet delegátov na VZ 2018 k 27.3.2018 (159 kB)
 

Dokumenty

29.04.2017

Stanovy SZB - 29. apríla 2017 (1 478 kB)
Rozpočet SZB na rok 2017 (477 kB)

Uznesenie z Valného zhromaždenia - 29. apríla 2017

(357 kB)
Zápis - 29. apríla 2017 (422 kB)
Správa mandátovej komisie - 29. apríla 2017 (632 kB)
Výročná správa SZB 2016 (1 504 kB)

8.10.2016

Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia - 8. októbra 2016 (179 kB)
Zápis - 8. októbra 2016 (358 kB)
Stanovy SZB - 8. októbra 2016 (177 kB)
Štatút kontrolnej a revíznej komisie - 8. októbra 2016 (160 kB)
Správa volebnej komisie - 8. októbra 2016 (132 kB)
Správa mandátovej komisie - 8. októbra 2016 (106 kB)
Správa Kontrolnej a revíznej komisie - 8. októbra 2016 (344 kB)
Správa o hospodárení - 8. októbra 2016 (169 kB)

30. apríla 2016

Uznesenie z mimoriadneho Valného zhromaždenia - 30. apríla 2016 (111 kB)
Zápis - 30. apríla 2016 (313 kB)
Stanovy SZB - 30. apríla 2016 (1.82 MB)
Správa volebnej komisie - 30. apríla 2016 (89 kB)
Správa mandátovej komisie - 30. apríla 2016 (103 kB)
Správa Kontrolnej a revíznej komisie - 30. apríla 2016 (194 kB)
Správa o hospodárení - 30. apríla 2016 (274 kB)
Správa o činnosti od 1.5.2015 do 30.04.2016 - 30. apríla 2016 (335 kB)

26. apríla 2014

Stanovy SZB - 26. apríla 2014 (1 819 kB)
Zápis z Valného zhromaždenia - 26. apríla 2014 (216 kB)
Uznesenie z Valného zhromaždenia - 26. apríla 2014 (189 kB)
Programové zameranie činnosti SZB po VII. VZ SZB (132 kB)

22. mája 2010

Stanovy SZB - 22. mája 2010 (63 kB)
Zápis z Valného zhromaždenia - 22. mája 2010 90 kB)
Uznesenie z Valného zhromaždenia - 22. mája 2010 (47 kB)
Programové zameranie činnosti SZB po VI. VZ SZB (40 kB)